Begroting van de gemeente Meppel staat onder druk

Jaap van der Haar.
Foto: Gemeente Meppel

Meppel – Het College van B en W van de gemeente Meppel heeft afgelopen week kennis genomen van de tussentijdse financiële rapportage van de gemeente. De actuele stand van zaken is dat de gemeente Meppel op een tekort van 750.00 euro afstevent. Hierin is de deze week aangekondigde bijdrage van het Rijk meegenomen als compensatie voor de coronakosten.

Jaarlijks maakt rond deze tijd het College van BenW de tussentijdse balans op van de lopende begroting. Dit jaar is die extra ingewikkeld door de onzekerheden van coronacrisis. Het grootste tekort komt uit het sociaal domein, wat indirect weer het gevolg is van landelijke maatregelen.

Last beperken

Wethouder financiën Jaap van der Haar: “Met de recente toezegging van de Coronabijdrage van het Rijk koersen we op een tekort van circa 750.000 euro af. (€ 1,1 mln – € 400.000 coronabijdrage). Ik maak me zorgen over de effecten op kwetsbare groepen. Denk aan teruglopende werkgelegenheid, oplopende schulden etc. Voor de begroting 2021 willen we als College nadrukkelijk de regie nemen. We denken na over hoe we er kunnen zijn voor onze inwoners die direct geconfronteerd worden met de gevolgen van de crisis. Dat vertalen we in onze begroting 2021.”

Wethouder Henk ten Hulscher: “het tekort in het sociaal domein komt enerzijds door de uitkeringen die oplopen. Daarnaast het beroep dat wordt gedaan op de WMO-voorzieningen, met daaraan gekoppeld, de nieuwe hogere CAO voor de Thuiszorg. Positief is dat ook in de crisis de Meppelers de voorzieningen weten te vinden. Aan de andere kant zou ik wel eens een maatschappelijke discussie willen aangaan over de forse groei van aanvragen in de WMO. Dat was door het kabinet destijds niet zo ingeschat, waardoor de gemeenten nu de kosten mogen dragen.”

Landelijke beeld

Het bericht over de negatieven financiële positie komt naar buiten op de dag dat de Drentse gemeenten actie voeren voor meer geld van het Rijk. Al meerdere malen hebben de gemeenten hun slechte financiële positie onder de aandacht gebracht van de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Financiën en de leden van de Tweede Kamer. Tot nu toe zonder succes. Dit heeft tot gevolg dat de financiële positie van gemeenten alleen maar verder verslechtert. Daarom voeren vandaag de Nederlandse gemeenten opnieuw gezamenlijk actie.

 

Reacties